Enerji kaynaklarının artırılmasına dair yönetmelikte değişiklik

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından ‘Enerji Kaynaklarının ve Gücün Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, konseyi gücü yirmi megavat ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma maksatlı kullanımının yanı sıra sanayi, ziraî üretim, su eserleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi üzere dallarda de kıymetlendirilmesine yönelik güç etütleri yapılacak yahut şirketlere yaptırılacak.

Toplam 20 megavat ve üzeri ısıl güç gereksinimi olan yeni kurulacak yahut büyük rehabilitasyon geçirecek endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite etütleri yapılacak.

Hazırlanan sonuncu fizibilite etüt raporları çalışmanın yapıldığı yılı takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığı’na iletecek.

Ayrıca, ticari, kamu ve hizmet binaları, endüstriyel işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri, ilgili husus kapsamında bildirimlerini her yıl mart sonuna kadar bakanlığa iletecek.

Yıllık toplam güç tüketimi beş yüz “ton muadil petrol (TEP)” ve üzeri olan, bir yahut birden fazla merkezde ısı üretimi gerçekleştirerek birden fazla binaya ısı dağıtımını sağlayan ısıtma ya da soğutma şebeke idareleri, bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak her yıl mart sonuna kadar Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı’na bildirimde bulunacak.